INTROITUS

 


militia Chiara Lagani, Luigi De Angelis | verba Chiara Lagani | luci, suono Tania Troncone


 

 

TOUR

 

13 gennaio 1994 | Ravenna, Saletta Robur